Eigersund Kirkelige Fellesråd

Menighetsrådet

Aktiviteter

Helleland menighetsråd for 2015-2019

helleland menighetsråd 2016-2019 web.jpg

Helleland menighetsråd, fra venstre: Norleiv Gudmestad, Torunn Birkeland (1.vara), Karl Inge Hyggen, Kari Johanne Melhus (leder), Bjørn Kåre Grude (kasserer), Janne Synnøve S. Søyland, Per Østebø (nestleder) og Martin Kolstad (sokneprest)

Foto: Svein Anton Hansen 

Møteplan våren-19: 6. februar, 27. mars, 6. juni

Menighetens årsmelding og årsregnskap for 2018

Møteprotokoller de 2 siste årene 
 

Menighetsrådets oppgaver

Helleland menighetsråd arbeider med følgende saker fast i løpet av et år:
- Gudstjenestelister, offerformål på gudstjenestene, budsjett, regnskap og årsmelding. 

I tillegg kommer ofte følgende saker opp: Kirkestuen, gudstjenesteliturgi, trosopplæringsplaner, diakoniplaner, menighetsrådsvalg (hvert fjerde år), misjonsprosjekt, rekruttering av frivillige, visjonsdokumenter (kirken og bispedømmet). 


Menighetsrådet konstituerte seg 21. oktober - 15:

Faste medlemmer valgt for 4 år

Kari Johanne Melhus Leder k-melhus@frisurf.no
Per Østebø Nestleder  
Bjørn Kåre Grude Kasserer  
Norleiv Gudmestad    
Janne Synnøve S. Søyland    
Karl Inge Hyggen    
Martin Kolstad Sokneprest  
Stine Wium Jakobsen Sekretær  

 

 

Varamedlemmer valgt for 4 år

Torunn Birkeland 1. vara
Grete Sleveland 2. vara

 

 

Representanter i Eigersund Kirkelige Fellesråd

Faste repr.: Bjørn Kåre Grude
  Kari Johanne Melhus
Vararepr.: Janne Synnøve Søyland (1.)
  Per Østebø (2.) 

Diakoniutvalget

Faste repr.: Siri Johannessen Diakonarbeider
  Torunn Birkeland  
  Norleiv Gudmestad (menighetsrådets repr.)
Vararepr.: Marianne Thodal Sleveland  
 


Salmeutvalget

Marta Een Lauvaas, Oddny Sandstøl Frisk og Åse Kjosavik Gudmestad.

Menighetsrådets Kontakter

Janne Synnøve Søyland Kirkens Nødhjelp
Bjørn Kåre Grude Dåpsopplærings-opplegget 
Kari Johanne Melhus Bibelselskapet
Torunn Birkeland Barnetrimmens samlingsstunder
Karl Inge Hyggen  Bygdadagen
Norleiv Gudmestad  Menighetens misjonsprosjekt
Norleiv Gudmestad TV-aksjonen
Oddny Sandstøl Frisk Red.kom. for "Hedlandsbuen" 
Kari Johanne Melhus  Redaksjonskomiteen Menighetsbladet i Dalane Tidende