Eigersund Kirkelige Fellesråd

Kontor og ansatte

Aktiviteter

Kontor for Helleland menighet

Damsgårdsgt 4 A
T
elefon: 51 46 33 30

mandag   09.00 - 14.00
tirsdag    10.00 - 14.00
onsdag    09.00 - 14.00
torsdag   09.00 - 14.00
+ ettermiddag etter avtale
fredag     09.00 - 14.00


Kontortider:
Prest:
 Tirsdag og Fredag kl. 09.30 - 11.00, t
orsdag ettermiddag etter avtale
Kirkeverge: mandag - fredag kl. 09.00 - 14.00
Kontorsekretærene:  kl. 09.00-14.00

Helleland kirke, Telefon: 51 49 70 94 

Ansatte:                                 Tlf: kontor    tlf: privat

Sokneprest: Martin Kolstad               51 46 33 34         9229 2198
Prost:           Kåre Erling Mjølhus       51 46 33 33        9016 2368

Prest:           Ingun Stokstad Barane  51 46 33 36         9266 3431
Trosopplærer: Christiane Krahner       51 46 33 38
Organist:       Teresa Zuchowicz - pianotezz@gmail.com                                         
Kirketjener:    Sigve Lauvaas - laus13@live.no              
Sekretær:      XX                            51 46 33 41 
Diakon:         Siri Jorunn Johannessen 51 46 33 37
Kateket:        XX
 


 Ansatte knyttet til Helleland menighet:


martin kolstad portrett.jpg       
teresa zuchowicz portrett.jpg    
Martin Kolstad, sokneprest              Teresa Zuchowicz, organist
mk@ekf.no - 51 46 33 34              

Bli kjent med Martin
                       Bli kjent med Teresa       
         

siri jorunn johannessen.jpg             kristiane krahner web.jpg
Siri J.Johannessen, diakon             Christiane Krahner, trosopplærer
 sirij@ekf.no - 51 46 33 37            ck@ekf.no - 51 46 33 38

 Bli kjent med Siri Jorunn              Bli kjent med Christiane 
 

 sigve lauvaas.jpg         

Sigve Lauvaas, kirketjener 

Som kirketjener har jeg varierte arbeidsoppgaver, men mye er av praktisk art. Jeg har bl.a ansvar for oppvarming, renhold og flaggheising til alle gudstjenester og vielser. Videre sørger jeg for at alt utstyr som brukes i kirken er i orden. Før gudstjenesten skal kirken være oppvarmet, salmenumrene skal på plass, flagget skal være heist og kirkeklokkene skal ringe til rett tid. 

Jeg pynter dessuten alteret med avskårne blomster - fra egen hage eller fra butikk. Alterlys, globelys, og andre minnelys skal tone høytid.     

Jeg møter opp 1½ time før annonsert seremoni, slik at de som ønsker å være tidlig ute finner en åpen dør. Forsangere vil gjerne øve før gudstjenesten. Ved noen gudstjenester er andre musikanter invitert, og får da god anledning å ”varme opp” før benkeradene fylles. Det er da viktig at mikrofonene fungerer.  

Det er normalt med nattverd til hver gudstjeneste på Helleland. Og det er kirketjeners ansvar å se til at utstyret er på plass og i orden. Jeg forbereder nattverden etter samråd med presten. Etter gudstjenesten følger også rengjøring av beger m.m. Til tider må også alterduk og bordduk vaskes. Pussing av beger, lysestaker og messing må heller ikke glemmes.  

Det er kirketjener som setter frem bord til kirkekaffe, ordner stoler og foretar oppvask, etter behov. Opptelling av møtedeltakere hører også med til min jobb. Dessuten deltar jeg i opptelling av offergaver, når det trengs. I forbindelse med vielser, skolegudstjenester ol. har kirketjener også klokkerrollen.  

Til vanlig gudstjeneste er det gjerne barn til stede. Og kirken har da tegneark, og enkle barnebøker å tilby. Det er kirkevert som besørger at barna får utdelt dette. Kirketjener klargjør for dåp, etter behov. Men det er prest og klokker som tar seg av selve dåpsseremonien, sammen med foreldre og faddere.  

Kirketjener har ansvar for  klargjøring og rydding, åpning og låsing av kirke-bygget. Han må også se til at toalettrom blir rengjort og låst. Det er også påkrevd å holde kupler og taklys i hevd. Kirketjeneren har en slags vaktmesterfunksjon. Jeg er alltid til stede under gudstjenester og vielser. Og er i beredskap ved eventuell brann, eller førstehjelp.  

Hvert år har jeg flere omvisninger av kirken. Disse er gjerne i etterkant av en gudstjeneste, eller til helt andre tidspunkt. Folk som skal ha vielse, får også den tid som hver føler er nødvendig. De vil ofte bli mer kjent med kirken, og de vil gjerne pynte ekstra til den store dagen.     

Kirketjener ønsker at alle som kommer til kirken skal føle seg velkomne! I løpet av året finnes mange høydepunkt. Skolegudstjenesten før jul i år var definitivt et sånt høydepunkt. Elevene som deltok var så flinke!
 

 

xx, sekretær, XX@ekf.no - 51 46 33 41     

Til denne oppgaven som sekretær ved kirkekontoret hører også å være sekretær for Helleland menighet. Mine oppgaver som sekretær for Helleland menighet er:

* Å forberede saker for menighetsrådet
* Å følge opp vedtak i menighetsrådet
* Fordele frivillige på ulike oppgaver knyttet til gudstjenestene
* Holde orden på ulike lister (gudstjenesteplaner, frivillige)
* Føre årsstatistikk for menigheten 
* Føre regnskap for Kirkestuen  

I tillegg har jeg som kontorsekretær ansvar for følgende oppgaver:

* Eigersund-kirkenes hjemmeside - www.eigersund.kirken.no
* Lede menighetsbladkomiteens arbeid. (1 side i Dalane Tidende hver fredag).
* Ansvar for eigersund-kirkenes facebook-side - www.facebook.com/eigersundkirken
* Kontorfunksjoner (telefon, papirarbeid i forbindelse med dåp, annet)