Eigersund Kirkelige Fellesråd

Andre ansatte

Aktiviteter

Arbeidsoppgaver ansatte i Egersund menighet:

Daglig leder - Karen Johanne Hansen

karen hansen portrett2.jpg

 


Jobben er tre-delt, mellom å være daglig leder i menigheten, sekretær på kirkekontoret og prostesekretær. 

Daglig leder i menighet (50% stilling)

Daglig ledelse av menighetsrådets arbeid 

Post og arkiv 

Delta i menighetsrådets arbeidsutvalg 

Saksforberedelse for Egersund menighetsråd 

Møtereferat og effektuering av vedtak i menighetsrådet 

Skaffe vikar for organist, klokker og kirketjener. 

Statistikk og årsmelding

Administrere bruk og utleie av Menighetssenteret.

Sekretær på kirkekontoret (30 % stilling)

Resepsjonsoppgaver/sentralbord 

Avtale timeavtaler og jubilantbesøk for prestene. 

Føre elektronisk kirkebok for kirkelige handlinger/skrive ut attester 

Betjening av kirkens medlemsregister. 

Gudstjenestearbeid: -Planlegging  - Praktiske gjøremål ved forberedelse 

Informasjon: annonser, plakater, kunngjøringer 

Prostesekretær (20 % stilling)

Bistå prosten i forbindelse med administrative oppgaver. Post og arkiv 

Sørge for vikarer ved frihelger, ferie etc. for prestene i Dalane prosti.  

 

Kirketjenere - Torunn Djuve (h) og Beate Koldal

Tilrettelegger for gudstjenestene. Passer på at alt er på plass som trengs for å feire gudstjeneste.

Tar imot dåpsfolkene og viser dem til rette. Ordner til nattverdsmåltidet. Ringer med kirkeklokkene. Passer på at det er alltid er friske blomster på alteret. Passer på at alt er i orden når gudstjenesten er ferdig, lukker og låser.

Gjør i stand til vielser og er tilstede under vielsen.

Renhold av Egersund og Bakkebø kirke.
 

Klokker

Før gudstjenesten:
Klokkeren er ansvarlig for lister over de som skal være kirkeverter og ha ansvar for kirkeskyss. Møter i god tid før gudstjenesten for å ta imot ønsker om kirkeskyss. Sjekker mikrofoner og lydsystemene.

Under gudstjenesten:
Ønsker velkommen og leser opp kunngjøringene. Innledningen av gudstjenesten avsluttes med "La oss være stille for Herren." Samlingsbønne for dagen leses. Klokker leser ofte Bibeltekstene som det ikke tales over. Klokker bistår under dåp og nattverd. Avslutningsvis leses kunngjøringer.

Etter gudstjenesten: 
Kollekten telles og kirkeboken føres (antall, kollekt m.m.).

Arilds personlige opplevelse av klokkeroppgaven:
"Klokkeroppgaven og tilstedeværelesen gir meg et intimt forhold til gudstjenesten og menigheten. Jeg prøver å møte nye i kirken med smil og håndtrykk, og deltar aktivt i salmesangen. Gjennom dette får jeg gi personlig ytelse som et vitnesbyrd for min tro og som en takk for Guds gaver."
 

Oppgaver andre ansatte:

Sokneprest - Ingun Stokstad Barane

ingun med snipp2.jpg 

Prost - Kåre Erling Mjølhus

kåre erling mjølhus - snipp.jpg
Organist - Beth Elin Byberg


Diakon - Siri Jorunn Johannessen

siri jorunn johannessen.jpg
 

Kateket - Christiane Krahner

christiane krahner.jpg


 

Trosopplærer - Jofrid Mikalsen Aarsland